ห้องประชุม

Conference and Banquet Layout

Function RoomsSQ.M.Room Size
Capacity

Theater

Classroom

Banquet

U Shape
ห้องราชพฤกษ์ แกรนด์ บอลรูม408
(407.94)
15.60 x 26.15300200350120
ราชพฤกษ์ A235
(234.78)
15.60 x 15.0520012015080
ราชพฤกษ์ B173
(173.16)
15.60 x 11.101008012040
พุทธชาด30
(29.4)
4.90 x 6.0015152012
ราชาวดี32
(31.115)
4.90 x 6.3515152012
อินทนิล78
(77.665)
4.90 x 15.8550405030